Personas datu apstrādes politika

Es, turpmāk atkarībā no konteksta ‒ „es”, „man” (attiecīgajā locījumā), atzīmējot piekrītu turpmāk minētajam.

Šīs piekrišanas saņēmējs ir uzņēmumu grupas “City Service” uzņēmums, kas pārvalda daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kurā man ar īpašumtiesībām pieder nekustamais īpašums (uzņēmumu grupas „City Service” uzņēmums vai uzņēmumi, kas ir norādīti šīs Vietnes un/vai Lietotnes sadaļā „Kontaktinformācija”, turpmāk ‒ „Uzņēmumi”). Uzņēmumi sniedz man „City Service” uzņēmumu produktus, preces un pakalpojumus, kas ir norādīti šīs Vietnes un/vai Lietotnes Privātuma politikā. Dodu šo piekrišanu, lai varētu saņemt informāciju par tiem, to pārdošanu, sniegšanu, varētu noslēgt līgumus, varētu tikt novērtēta mana informācija, pieņemti lēmumi attiecībā uz mani, saņemta informācija par mani no trešajām personām, nodota informācija par mani trešajām personām, būtu iespējams man atbildēt un saņemt informāciju no manis, kā arī veikt citu likumīgu manu personas datu apstrādi. Saprotu, ka visi Uzņēmumu pakalpojumi, kas ir saistīti ar daudzdzīvokļu nama koplietošanas objektu pārvaldīšanu, tiks sniegti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Es brīvprātīgi sniedzu Uzņēmumiem savu piekrišanu, lai tie varētu saņemt manus personas datus un tos apstrādāt, lai Uzņēmumi varētu man sniegt ar mājokli saistītos pakalpojumus, tostarp mājokļa remonta, apsaimniekošanas, apkārtnes un kopīpašuma uzkopšanas, komunālos un tiem līdzīgus pakalpojumus, mājokļa pirkšanas un pārdošanas, īslaicīgas un ilglaicīgas īres, apakšīres, novērtēšanas, kā arī starpniecības pakalpojumus, izvēloties man pieņemamus trešās puses sniegtos šāda veida pakalpojumus; finanšu pakalpojumus, tostarp maksājumu iniciēšanu un savākšanu, patēriņa kredītu un citus aizdevumus, nomu ar izpirkuma tiesībām, līzingu, nomaksas pirkumu, apdrošināšanu, finanšu starpniecību un bankas pakalpojumus, kā arī starpniecību, izvēloties man pieņemamus trešās puses sniegtos šāda veida pakalpojumus; kā arī citus ar iepriekšminētajiem pakalpojumiem saistītus pakalpojumus, kas ir minēti Vietnes un/vai Lietotnes sadaļā. Ja es nedodu šo piekrišanu, man sniegtie pakalpojumi var tikt ierobežoti vai var tikt atteikta to sniegšana (vai pārtraukta pakalpojumu sniegšana), ja nepiekrišanas dēļ pakalpojumus sniegt nav iespējams.

 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo piekrišanu Uzņēmumi, pildot ar mani noslēgtā līguma noteiktos pienākumus, atbilstoši likumīgajām interesēm un citiem likumīgiem pamatojumiem apstrādās manus personas datus, kas ir norādīti Privātuma politikā, tiem mērķiem, kas ir norādīti Privātuma politikā un līgumos, ko esmu noslēdzis ar Uzņēmumiem. Cita starpā personas dati tiks apstrādāti personas identitātes noteikšanas, personas dokumentu derīguma pārbaudes, risku un maksātspējas novērtēšanas, līguma noslēgšanas, izpildes, kontroles un parādu pārvaldības mērķiem. Saskaņā ar šo piekrišanu Uzņēmumi drīkst apstrādāt manu darījumu datus ar „BonoDomo” pakalpojumu sniedzējiem un partneriem un iesniegt tos manā „BonoDomo” kontā.

Pēc manas atsevišķi dotās piekrišanas saņemšanas Uzņēmumi varēs apstrādāt manu kontaktinformāciju arī Uzņēmuma līdzīgu preču un pakalpojumu tiešajai tirgvedībai, tāpat arī Uzņēmumu pakalpojumu sniedzēju un partneru pakalpojumu, kā arī līdzīgu preču un pakalpojumu tirgvedībai, kā arī sniegt īpaši man sagatavotus piedāvājumus un informāciju par akcijām.

Manu datu pārzinis būs Privātuma politikā minētie uzņēmumi, ar kuriem var sazināties šīs Vietnes un/vai Lietotnes sadaļā „Kontaktinformācija” norādītajos veidos.

Uzņēmumi var nodot manus personas datus jebkuram „City Service” grupas uzņēmumam, tāpat arī personas datu apstrādātājiem, kuru palīdzību Uzņēmumi izmanto (piem., tehnoloģiskās platformas, kas tiek izmantota Vietnes un/vai Lietotnes darbībai, nodrošinātājs), kā arī Privātuma politikā minētajām trešajām personām. Zinu, ka, ņemot vērā normatīvo aktu prasības, Uzņēmumi saņems manus personas datus (šo datu kategorijas ir norādītas Privātuma politikā) no publiskajiem avotiem un citām personām, kuras apstrādā manus personas datus.

Man ir zināms, ka man ir tiesības iepazīties ar maniem personas datiem, kurus apstrādā Uzņēmumi, un tiesības labot tos manus personas datus, kas ir nepatiesi, nepilnīgi un neprecīzi, iesniedzot likumīgi pamatotus iebildumus; man ir tiesības pieprasīt, lai mani dati tiktu dzēsti, vai arī tiktu ierobežota datu apstrāde; man ir tiesības nepiekrist datu apstrādei; man ir tiesības atsaukt šo piekrišanu, neietekmējot tās datu apstrādes, kas uz piekrišanas pamata tika apstrādāti līdz tās atsaukšanai, likumību, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, tāpat arī citas tiesības, ko piešķir saistošie likumdošanas akti.

Saprotu, ka manu personas datu iesniegšana, saņemšana un apstrāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem un līgumiem, kas ir noslēgti ar Uzņēmumiem, ir nepieciešama, lai es varētu saņemt Uzņēmumu preces un pakalpojumus. Ja būšu iesniedzis nepietiekamus, nepatiesus vai neprecīzus savus personas datus, Uzņēmumi drīkstēs atteikties noslēgt ar mani līgumus vai pārtraukt jau noslēgtos līgumus, ierobežot vai arī atteikties sniegt man pienākošos pakalpojumus.

Piekrītu, ka Uzņēmumi automatizēti pieņems lēmumus par maniem personas datiem visos nolūkos, kādos tie apstrādā manus personas datus, īpaši par to, vai noslēgt vai nenoslēgt līgumu ar mani, kā arī attiecībā uz tā pildīšanu un man piedāvājamo preču un pakalpojumu klāstu, ņemot vērā manu darbību un līgumu vēstures, kā arī riska analīzes.

Piekrītu, ka šī Piekrišana apstrādāt manus personas datus ir spēkā no dienas, kad tā ir parakstīta, un būs spēkā neierobežotu laiku. Personas dati tiek apstrādāti termiņos, kas ir minēti Privātuma politikā.

Savu brīvo piekrišanu visiem iepriekš izklāstītajiem nosacījumiem papildus apstiprinu, aktivizējot norādi elektroniskajā ziņā par „BonoDomo” konta izveidi.