Privātuma politika

Spēkā no 07.03.2022.


Cienām Jūsu tiesības uz privātumu un apņemamies nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību, kā arī apstrādāt Jūsu datus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Šajā privātuma politikā (turpmāk – Privātuma politika) izklāstītie noteikumi nosaka, kā ir jāapstrādā un kādiem nolūkiem drīkst izmantot Jūsu personas datus tīmekļvietnē (mājaslapā) „www.bonodomo.lv” (turpmāk – Vietne) un/vai lietotnē mobilajām ierīcēm „BonoDomo” (turpmāk – Lietotne).

Pieslēdzoties, izveidojot kontu vai citādi izmantojot Vietnes vai Lietotnes pakalpojumus, kā arī tad, ja, reģistrējoties Vietnē vai Lietotnē, atzīmējat lodziņu „Ar privātuma politiku iepazinos un tai piekrītu” un/vai izmantojat Vietnes vai Lietotnes sniegtos Pakalpojumus, Jūs (turpmāk arī – datu subjekts) apstiprināt, ka esat iepazinies ar Privātuma politiku un apņematies to ievērot visu laiku, kamēr vien izmantojat pakalpojumus (Vietni vai Lietotni), un tik lielā mērā, cik tas ir saistoši, arī pēc pakalpojumu izmantošanas.

Ja nepiekrītat šiem Privātuma politikas noteikumiem, lūdzam iziet no Vietnes, neinstalēt vai izdzēst Lietotni un neizmantot tās.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Uzņēmums(-i), kas ir norādīts(-i) Vietnē un/vai Lietotnē (turpmāk – Uzņēmums vai Mēs (attiecīgajā locījumā)), ir izveidojis un pārvalda šo Vietni un/vai Lietotni, kas ir paredzēta,
lai sniegtu lietotājiem uzņēmumu grupas „City Service” pakalpojumus, tostarp Pakalpojumus saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas objektu pārvaldīšanu, citus ar mājokli saistītus pakalpojumus, tostarp pakalpojumus saistībā ar mājokļa pirkšanu un pārdošanu, īslaicīgu un ilglaicīgu īri, apakšīri, novērtēšanu, mājokļa remontu, apsaimniekošanu, apkārtnes uzkopšanu, komunālajiem un tiem līdzīgiem pakalpojumiem, kā arī starpniecību, izvēloties Jums pieņemamus trešās puses sniegtos šāda veida pakalpojumus; finanšu pakalpojumus, tostarp maksājumu iniciēšanu un pieņemšanu, patēriņa kredītu un citus aizdevumus, nomu ar izpirkuma tiesībām, līzingu, nomaksas pirkumu, apdrošināšanu, finanšu starpniecību un bankas pakalpojumus, kā arī starpniecību, izvēloties Jums pieņemamus trešās puses sniegtos šāda veida pakalpojumus; citus ar iepriekš minētajiem pakalpojumiem saistītus fiziskus un elektroniskus pakalpojumus, kas ir norādīti Vietnes un/vai Lietotnes attiecīgajā sadaļā, tostarp ar pakalpojumu sniegšanu saistītas darbības (piem., konta izveidi, elektronisku paziņojumu un pasūtījumu veikšanu, kā arī darījumu noslēgšanu, norēķināšanos par pakalpojumiem, lietotāja apkalpošanu u. tml.), tāpat arī citus elektroniskos pakalpojumus saistībā ar minēto pakalpojumu sniegšanu lietotājam (viss kopā, turpmāk ‒ Pakalpojumi). Uzņēmums(-i) pieder uzņēmumu grupai „City Service”.

Sniedzot Pakalpojumus Vietnē un/vai Lietotnē, tiek savākti un apstrādāti Vietnes un/vai Lietotnes lietotāja un ar Vietnes un/vai Lietotnes lietošanu saistītie personas dati. Tas tiek darīts, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus un šo Privātuma politiku. Saprotam, ka, lietojot Vietni un/vai Lietotni, ir svarīga privātuma un personas datu aizsardzība, tādēļ Privātuma politikā sīki norādām, kādus personas datus un kādā veidā apstrādājam, kādas ir Jūsu tiesības, kā arī – kādi ir mūsu pienākumi, apstrādājot personas datus.

Jūs drīkstat izmantot Pakalpojumus (Vietni un/vai Lietotni) tikai pēc tam, kad esat iepazinies ar Privātuma politiku un esat apņēmies to ievērot.

Saskaņā ar Privātuma politiku tiek apstrādāti visi Jūsu personas dati, sniedzot Jums Pakalpojumus Vietnē un/vai Lietotnē. Aktuālā Privātuma politikas redakcija vienmēr ir pieejama Vietnes sadaļā „Privātuma politika”.

Atsevišķu kategoriju personas datu apstrādei, īpaši, ja personas dati tiek apstrādāti citiem mērķiem un citādā veidā, nekā ir norādīts šajā Privātuma politikā (piem., ja dati netiek apstrādāti Vietnē un/vai Lietotnē), Uzņēmums var noteikt un publiski paziņot citus noteikumus. Norāde uz tādiem noteikumiem tiks sniegta šīs Privātuma politikas turpinājumā.

Lai nodrošinātu Jūsu, Mūsu darbinieku un citu personu īpašuma, veselības un dzīvības aizsardzību, Mūsu pārvaldītajās telpās un teritorijās varam izmantot videonovērošanu. Veicam videonovērošanu un videonovērošanas laukā nokļuvušo personu (attēlu) datus apstrādājam, lai aizsargātu Mūsu likumīgās intereses. Videonovērošanas sistēmās netiek izmantotas sejas atpazīšanas un (vai) analīzes tehnoloģijas, ar to palīdzību fiksētie videodati netiek grupēti vai profilēti saskaņā ar konkrētu datu subjektu (personu). Par veicamo videonovērošanu personas vienmēr tiek informētas ar informatīvajām zīmēm ar videokameras simbolu un datu pārziņa rekvizītiem, kas tiek uzstādītas pirms iekļūšanas novērojamajā teritorijā un (vai) telpā. Attiecīgajā teritorijā un (vai) telpā ir arī atklāti redzami attēlu datu apstrādes noteikumi. Videonovērošanas laukā netiek iekļautas telpas, kurās datu subjekts cer uz pilnīgu personas datu konfidencialitāti, piemēram, personiskās higiēnas telpas. Videonovērošanas laikā savāktie personas (attēlu) dati tiek uzglabāti ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas kopš to fiksēšanas dienas un tie tiek automātiski izdzēsti, ierakstot jaunus datus.

PERSONAS DATU PĀRZINIS

Jūsu personas datu, kas tiek apstrādāti, sniedzot Pakalpojumus Vietnē un/vai Lietotnē, pārzinis ir uzņēmumu grupai „City Service” piederoša sabiedrība, kas pārvalda daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kurā Jums ar īpašumtiesībām pieder dzīvoklis un/vai cita telpa (piem., SIA „Latvijas Namsaimnieks”, SIA “Ventspils Nami”, SIA “Manas MĀJAS”). 

Jūsu personas datu, kas tiek apstrādāti, sniedzot Pakalpojumus Vietnē un/vai Lietotnē, pārzini vienmēr varat uzzināt Vietnes/Lietotnes sadaļā „Kontaktinformācija”.

Datu pārzinis(-ņi) apstrādā personas datus pats (paši) vai izmanto datu apstrādātāja(-u) palīdzību, piem., tehnoloģisko platformu, kas tiek izmantotas Vietnes un/vai Lietotnes darbībai, nodrošinātājus. 

Izmantojam arī „Facebook”, „Google” un citu interneta platformu pakalpojumus. Par šo pakalpojumu sniedzēju privātuma politiku, datiem, kurus tie vāc, un izmantotajiem personas datu aizsardzības līdzekļiem varat izlasīt minēto pakalpojumu sniedzēju privātuma politikās. Papildu informācija par pakalpojumu sniedzēju privātuma politiku, t.sk. informācija par to, kā nepieļaut reklāmu rādīšanu un datu izmantošanu, ir pieejama minēto pakalpojumu sniedzēju vietnēs, piem., https://www.facebook.com/policies_center; https://policies.google.com/technologies/.

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI

Jūsu personas datus apstrādājam vai varam apstrādāt turpmāk minētajiem mērķiem:

 • Pakalpojumu sniegšana (līguma izpilde). Jūsu personas dati tiek izmantoti, lai varētu Jums sniegt Pakalpojumus, piem., noslēgt ar Jums darījumus, sniegt Jums Pakalpojumus, nosūtīt Jums ar Pakalpojumiem saistītus paziņojumus, lai varētu Jums parādīt Jūsu darbību un darījumu vēsturi, apstrādāt Jūsu Vietnes un/vai Lietotnes kontu u. tml. Jūsu personas datus varam arī izmantot, lai sazinātos ar Jums saistībā ar Jums sniegtajiem Pakalpojumiem (lai informētu par svarīgiem notikumiem Jūsu namā (bojājumiem, avārijām, sapulcēm, energoresursu piegādes pārtraukumiem, apkures sezonas sākumu un beigām, paveiktajiem darbiem u. c.)), kā arī, lai apstrādātu visu to līgumu datus, kurus esat noslēdzis ar Mums, Mūsu pakalpojumu sniedzējiem un partneriem, un ievietotu tos Jūsu lietotāja kontā.
 • Klienta identitātes noteikšana, klienta atpazīšana un līguma noslēgšana. Normatīvie akti nosaka Mums pienākumu pirms Pakalpojumu sniegšanas identificēt Jūs. Lai pārbaudītu Jūsu identitāti, varam apstrādāt Jūsu personas dokumentu kopijas (Jūsu pasi vai personas apliecību, uzturēšanās atļauju u. tml.) un tajos esošos datus, kā arī Jūsu attēla datus (personas dokumentos esošos un/vai no Jums saņemtos) vai pieprasīt, lai Jūs izmantotu trešo pušu identifikācijas pakalpojumus, vai arī varam saņemt Jūsu identitātes datus no mobilo sakaru operatora (tā, kurš ir izdevis Jūsu lietoto SIM karti), tāpat varam salīdzināt datus, ko esam ieguvuši no visiem šiem avotiem, kā arī izmantot trešo personu sniegtos identifikācijas pakalpojumus. Dokumentu kopijas var tikt saglabātas, ņemot vērā likumdošanas aktu prasības.
 • Lai informētu par Pakalpojumu izmaiņām, pārtraukšanu, atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai izskatītu sūdzības, kuras esat Mums iesnieguši.
 • Pakalpojumu novērtēšana, izveidošana, attīstīšana un kvalitātes uzlabošana. Vismaz mūsu veiktās darbības vajadzībām nepieciešamajā apjomā pēc iespējas anonimizēti Jūsu personas dati var tikt saņemti no Jums papildus un apstrādāti citādi, piem., sazinoties ar Jums, lai novērtētu Pakalpojumus, vai anonimizējot un izmantojot to Vietnes un/vai Lietotnes izmantošanas paradumu un tendenču analīzei, lai labāk iepazītu klientu, viņa vēlmes, attīstītu Pakalpojumus un Vietni un/vai Lietotni. Jūsu personas dati var tikt izmantoti Pakalpojumu, Vietnes un/vai Lietotnes kļūdu novēršanai un darbības uzlabošanai.
 • Maksātspējas novērtēšana un parādu pārvaldība un profilēšana (piemēram, nodrošinot normatīvajos aktos par atbildīgu patērētāju kreditēšanu Mums noteikto pienākumu izpildi). Izmantojam Jūsu personas datus, lai varētu novērtēt, kāda apjoma Pakalpojumus (piem., cik lielu patēriņa kredītu) Jums var piešķirt, nepārkāpjot atbildīgas aizdošanas principus, tā, lai tiktu nodrošināta savlaicīga norēķināšanās par Pakalpojumiem un parādu atdošana.
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršana (normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde). Jūsu personas dati tiek apstrādāti, piem., veicot noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas, kā arī citus pienākumus, kurus Mums nosaka normatīvie akti.
 • Mūsu tiesību kā arī likumīgo interešu nodrošināšana un aizsardzība, tostarp parādu un līgumsodu piedzīšana. Jūsu personas datus apstrādājam, īstenojot un aizstāvot savas tiesības, kuras mums piešķir ar Jums noslēgtais līgums par Pakalpojumu sniegšanu.
 • Pakalpojumu piedāvāšana (tiešā tirgvedība). Jūsu personas dati tiek apstrādāti, lai sniegtu Jums aktuālu informāciju par Mūsu un Mūsu uzņēmumu grupas precēm un pakalpojumiem (tostarp par tiem, kas tiek sniegti kopā ar mūsu partneriem, piem., mājokļu remonta pakalpojumu sniedzējiem), kā arī, lai uzzinātu Jūsu viedokli par tiem.
 • Klientu apkalpošana ar elektronisko sakaru līdzekļiem, pierādījumu vākšana Mūsu tiesību un likumīgo interešu aizstāvības nolūkos. Sazinoties ar Mums pa tālruni, sarunas var tikt ierakstītas noteiktam mērķim, par ko tiek paziņots atsevišķi.
 • Īpašuma, veselības un dzīvības aizsardzības nodrošināšanas mērķi (piem., veicot videonovērošanu).

Varam apstrādāt Jūsu personas datus arī citos, iepriekš nenorādītos nolūkos tik lielā mērā, cik to nosaka normatīvie akti, un tad, kad tas ir nepieciešams citu, likumīgu, mērķu īstenošanai, Jūs par to atbilstoši informējot, vai arī, ja mums ir cits, likumīgs, datu apstrādes pamatojums.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PAMATOJUMS

Apstrādājam Jūsu personas datus tikai tad, ja Mums tam ir likumīgs pamatojums:

 • piekrišana, kuru izsakāt ar savām aktīvajām darbībām;
 • ar līgumu noteikts pamatojums, lai varētu ar Jums noslēgt līgumu par Pakalpojumu sniegšanu un/vai to izpildīt (piem., apstrādājot Jūsu personas datus, kas ir nepieciešami, lai varētu Pakalpojumus pasūtīt, kā arī sniegt u. tml.);
 • izpildot līgumā noteiktās saistības (piem., izpildot tos pienākumus, kādus Mums nosaka līgums ar Jums);
 • īstenojot Mūsu likumīgās intereses (piem., vākt pierādījumus, ka esam pienācīgi snieguši Jums Pakalpojumus, piedzenot parādus un līgumsodus, veikt un paplašināt uzņēmējdarbību, aizstāvēt Mūsu tiesības, pārvaldīt aizdevumu, rūpēties, lai klientiem Vietnes un/vai Lietotnes izmantošana būtu droša u. c.); vai
 • izpildot normatīvo aktu prasības.

Ja ir nepieciešams, varam apstrādāt Jūsu personas datus, pamatojoties uz citām normatīvo aktu prasībām, ja to nosaka normatīvie akti, Jūs pienācīgi informējot.

APSTRĀDĀJAMIE PERSONAS DATI

Mēs vai pakalpojumu sniedzēji, kurus esam aicinājuši palīgā (datu apstrādātāji), apstrādājam ar Jūsu veikto Pakalpojumu izmantošanu (īpaši ar Pakalpojumu pasūtīšanu un darījumu slēgšanu) saistītos Jūsu un citu personu personas datus, kā arī varam automātiski izvēlēties tehniskos datus, kurus ģenerē Vietne un/vai Lietotne laikā, kad izmantojat Pakalpojumus vai arī Vietnes un/vai Lietotnes funkcijas (piem., tehniskie Vietnes un/vai Lietotnes darbību ieraksti, kas tiek reģistrēti sistēmas žurnālā). Parasti sistēmas žurnālā reģistrētajos tehniskajos ierakstos fiksētos Vietnes un/vai Lietotnes datus nesaistām ar Jums kā Vietnes un/vai Lietotnes lietotāju, taču noteiktos gadījumos (lai nodrošinātu pienācīgu mijiedarbību starp Vietni un/vai Lietotni un mūsu sistēmu, kā arī lai nodrošinātu sistēmas drošību vai risinot tehniskas problēmas (kā arī, piem., reģistrējot darījuma vai citu darbību laiku; reģistrējot Jūsu piekrišanas, ko esat devis, lietojot Vietni un/vai Lietotni; veicot pastāvīgu klientu operāciju novērošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas nolūkā, reģistrējot Jūsu identifikācijas datus, Jums pirmo reizi pieslēdzoties Vietnei un/vai Lietotnei)), Jūs būs iespējams identificēt vai atšķirt pēc sistēmas žurnālā fiksētajiem tehniskajiem ierakstiem. Sistēmas žurnālā reģistrētajos tehniskajos Vietnes un/vai Lietotnes darbību ierakstos fiksējam tās Jūsu veiktās darbības, lietojot Vietni un/vai Lietotni, kuru izpildei Vietnē un/vai Lietotnē ir nepieciešama informācija, kas netiek uzglabāta pašā Vietnē un/vai Lietotnē (piem., turpmākā rīcība, kad ir ievadīta parole, kad parole ir (nav) pareiza, izpildes fakts, klienta, kurš veic darbības Vietnē un/vai Lietotnē, identitātes noteikšanas līmenis, klienta iesniegtie dati, Vietnē un/vai Lietotnē veikto darbību saraksts). Tādos gadījumos Vietnes un/vai Lietotnes tehniskie dati normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiks traktēti kā Jūsu personas dati un apstrādāti kārtībā, kas ir noteikta personas datu apstrādei.

Pamatojoties uz izteikto piekrišanu, Klienta identitātes noteikšanas, klienta atpazīšanas un līguma noslēgšanas nolūkos varam apstrādāt turpmāk minētos Jūsu personas datus (Jums šie personas dati būs jāiesniedz, jo to nosaka normatīvie akti vai arī tādi dati ir nepieciešami, lai varētu ar Jums noslēgt līgumu par Pakalpojumu sniegšanu un to pildīt; ja tos neiesniegsiet, nevarēsiet saņemt Pakalpojumus, izmantot Vietni un/vai Lietotni):

 • personas kods;
 • vārds;
 • uzvārds;
 • tālr. numurs;
 • dzimšanas datums vai cita personai piešķirta unikāla simbolu virkne (ja esat ārzemnieks);
 • Jūsu identitātes apstiprināšanai iesniegtā personas identitātes dokumenta dati (kopija);
 • Jūsu paraksts (izņemot, ja personu apliecinošā dokumentā tas nav obligāts);
 • Jūsu pilsonība (ja personai nav pilsonības – valsts, kas ir izsniegusi personu apliecinošo dokumentu);
 • droša elektroniskā paraksta dati;
 • [faktiskā] dzīvesvietas adrese un deklarētā dzīvesvietas adrese (ja tās atšķiras), norādot arī valsti (ja dzīvojat ārzemēs);
 • Jūsu individuālā darba vai uzņēmējdarbības joma;
 • Jūsu īpašuma, saistību un darījumu dati (objekti, summas, laiks un citi dati);
 • darbavieta;
 • amats;
 • saimnieciskās darbības veids;
 • ienākumu avoti;
 • Jūsu attēls un Jūsu identitāti apliecinošā dokumenta vai tam atbilstoša dokumenta attēls, dati, kas ļauj apstiprināt Jūsu sejas attēla atbilstību Jūsu iesniegtajam personas identitātes dokumentam (ja tas tiek izmantots Jūsu identitātes apstiprināšanai);
 • biometriskie dati (ar tehniskiem līdzekļiem apstrādāts Jūsu sejas attēls un Jūsu personas identitāti apliecinošajā dokumentā esošais sejas attēls (ja tas tiek izmantots Jūsu identitātes apstiprināšanai));
 • e-pasta adrese;
 • interneta protokola (IP) adrese;
 • informācija par telekomunikāciju galiekārtu;
 • citu Jūsu līgumu, kas ir noslēgti ar Mūsu uzņēmumiem, Mūsu pakalpojumu sniedzējiem un partneriem, dati;
 • citi dati, kas ir saņemti no klienta identitātes noteikšanas un/vai darījumu noslēgšanas laikā.

Pakalpojumu sniegšanas nolūkos varam apstrādāt šādus Jūsu personas datus:

 • personas kods;
 • vārds;
 • uzvārds;
 • IBAN konta numurs;
 • tālruņa numurs;
 • dzimšanas datums vai cita personai piešķirta unikāla simbolu virkne (ja esat ārzemnieks);
 • Jūsu identitātes apstiprināšanai iesniegtā personas identitātes dokumenta dati (kopija); 
 • Jūsu paraksts (izņemot, ja personu apliecinošā dokumentā tas nav obligāts);
 • Jūsu pilsonība (ja personai nav pilsonības – valsts, kas ir izsniegusi personu apliecinošo dokumentu);
 • e-pasta adrese;
 • [faktiskā] dzīvesvietas adrese un deklarētā dzīvesvietas adrese (ja tās atšķiras), norādot arī valsti (ja dzīvojat ārzemēs);
 • Vietnes un/vai Lietotnes lietotāja ID;
 • Jūsu atrašanās vietas dati (ja tas ir aktuāli);
 • darījumu un Jūsu darbību dati (objekti, summas, laiks un citi dati);
 • Jūsu darbības dati Vietnē un/vai Lietotnē (tehniskie ieraksti), kas ir reģistrēti sistēmas žurnālā un uzglabāti tehniskajos ierakstos, tiek izmantoti trūkumu novēršanai un sistēmas drošības nodrošināšanai;
 • norēķinoties par Pakalpojumiem, pārskaitīto un/vai saņemto naudas līdzekļu atlikums (summa);
 • finanšu operāciju dati (kontā saņemtie, papildinātie, ieskaitītie un pārskaitītie naudas līdzekļi (summa), maksājuma operāciju numurs, veids (saņemts, izdots), statuss, datums un laiks, summas, periodiskums, maksājuma mērķis, operācijas nodevas apjoms, atliktā maksājuma konta summas lielums, kas ir izmantots maksājumā);
 • ar automātisko papildināšanu saistītie dati (vai šis pakalpojums ir aktivizēts, tam noteiktie parametri u. tml.);
 • operācijām noteiktie limiti;
 • bankas kartes dati (vārds, uzvārds, numurs (tā daļa), gads un mēnesis, līdz kuram tā ir derīga, CVV kods), ja karte ir saistīta ar Jūsu lietotāja kontu;
 • dati par Jūsu veiktajiem Vietnes un/vai Lietotnes apmeklējumiem un to lietošanu;
 • Vietnes un/vai Lietotnes drošības kods;
 • interneta protokola (IP) adrese;
 • dati par to, vai Jūs, Jūsu ģimenes locekļi vai citas ar Jums cieši saistītas personas iesaistās politikā un/vai ir politiski nozīmīgas personas;
 • citu Jūsu līgumu, kas ir noslēgti ar Mūsu uzņēmumiem, Mūsu pakalpojumu sniedzējiem un partneriem, dati;
 • noslēgto līgumu par Pakalpojumu sniegšanu, doto piekrišanu, saņemto paziņojumu, Privātuma politikas un citu saistīto dokumentu, kuru noteikumus esat apņēmies ievērot, versijas;
 • Jūsu lūgumu un paziņojumu, kurus Mums esat iesniedzis, dati;
 • Jūsu personas dati, kas ir nepieciešami Pakalpojumu novērtēšanai (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, iesniegtie novērtējumi);
 • Jūsu personas dati, kas ir nepieciešami akciju rīkošanai (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, dati par to, vai ir izpildīti konkrētās akcijas noteikumos norādītie uzdevumi u. tml.). Akciju rīkošanai attiecībā uz Jums pieņemam automatizētus lēmumus, kas tiek izteikti konkrētos akcijas noteikumos.

Maksātspējas novērtēšanas un parādu pārvaldības un profilēšanas nolūkos varam apstrādāt šādus Jūsu datus:

 • personas kods vai cits unikāls identifikators;
 • vārds;
 • uzvārds;
 • dzīvesvietas adrese un deklarētā dzīves vietas adrese (ja tās atšķiras), norādot arī valsti (ja dzīvojat ārzemēs);
 • ziņas par ģimenes stāvokli;
 • laulāto identitātes dati;
 • uzturamo personu skaits;
 • nepilngadīgo bērnu skaits;
 • dati par darba devēju, pieņemšanu darbā un atlaišanu no darba;
 • dati par uzņēmējdarbības vai individuālās darbības veikšanu;
 • dati par saņemtajiem un piešķirtajiem pastāvīgajiem un vienreizējiem sociālajiem pabalstiem;
 • dati par Jūsu ienākumiem un izdevumiem, to veidu un avotiem;
 • dati par sociālajiem pabalstiem, to veidu;
 • dati par sociālās apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju, sociālās apdrošināšanas perioda sākumu un beigām;
 • dati par īpašumu, kas tiek pārvaldīts ar īpašumtiesībām, dati par lietu tiesībām, īpašuma vērtību, apgrūtinājumiem un ierobežojumiem;
 • dati par personām, par kurām ir iesniegtas prasības neļaut tām noslēgt patēriņa kredīta līgumus;
 • dati par Jūsu parādiem un finanšu saistībām;
 • dati par saņemtajiem aizdevumiem un saistībām pret finanšu iestādēm, citām juridiskajām un fiziskajām personām;
 • dati par finanšu pakalpojumu darījumu veidiem, kredīta limitiem, kredīta summām, saistību izpildes termiņi, saistību izpildes periodi, saistību izpildes vēsture, saņemto aizdevumu lielums un termiņi;
 • dati par to, vai Jūs, Jūsu ģimenes locekļi vai citas ar Jums cieši saistītas personas iesaistās politikā un/vai ir politiski nozīmīgas personas;
 • dati par Jūsu izglītību;
 • metadati par Jūsu maksātspēju un spēju atbildīgi izpildīt uzņemtās finanšu saistības, tostarp, dati par Jūsu kredītreitingu, kredīta profilu, kredītspējas novērtējumu vai līdzīgu indeksu, kuru Jums varētu būt piešķīruši Mēs vai trešās personas.

Normatīvo aktu (piem., Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma u. c.) noteikto pienākumu izpildes nolūkos varam apstrādāt šādus Jūsu datus:

 • Jūsu identitātes datus;
 • Jūsu darījumu un operāciju datus;
 • citus normatīvajos aktos pieprasītos datus;

Mūsu tiesību un interešu īstenošanai un aizsardzībai varam apstrādāt Jūsu iesniegtos un Mūsu ģenerētos datus par Jums (piem., Jūsu darījumu un pienākumu pret Mums saturs, dati par saziņu ar Jums), kā arī citus Mūsu interešu nodrošināšanai nepieciešamos datus.

Pakalpojumu novērtēšanas, izveidošanas un kvalitātes uzlabošanas nolūkos varam apstrādāt Jūsu kontaktinformāciju un Jūsu iesniegtos (piem., paziņojums par kļūdu) un Mūsu ģenerētos datus (piem., Pakalpojumu izmantošanas apjoms), kā arī jebkuru citu Jūsu iesniegto informāciju, tostarp personas datus, ko esat iesniedzis Mums, ziņojot par Vietnes un/vai Lietotnes traucējumiem un kļūdām.

Pakalpojumu piedāvāšanas nolūkos (tiešā tirgvedība) varam apstrādāt šādus Jūsu datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, izvēlētais paziņojumu saņemšanas veids (īsziņa, e-pasts, Vietne un/vai Lietotne).

Lai savāktu pierādījumus par Klientu apkalpošanu ar elektroniskās saziņas līdzekļiem (piem., apkalpošana un konsultēšana Pakalpojumu, Vietnes un/vai Lietotnes izmantošanas un darbības traucējumu novēršanas jautājumos) Mūsu tiesību un likumīgo interešu aizstāvības nolūkos, varam apstrādāt šādus Jūsu datus: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, personas kods (vai pēdējie četri (4) personas koda cipari), atbildes uz jautājumiem, noslēgtie darījumi un jebkura veida veiktās darbības, darbavieta, amats, saimnieciskās darbības veids, ieņēmumu avots, e-pasta adrese, informācija saistībā ar jautājumu, kura dēļ interesējamies vai ir jāaizstāv Mūsu intereses. Šajā nolūkā apstrādāsim arī elektroniskās saziņas ierakstus, to datumus, laiku un ilgumu.

Rīkojot izlozes vai akcijas, Mēs kā datu pārzinis apjomā, kas ir atkarīgs no konkrētās izlozes vai akcijas veida un noteikumiem, varam apstrādāt šādus Jūsu un/vai citu personu personas datus: pasūtījuma, darījuma vai operācijas numurs, vārds, uzvārds, summa, laiks, datums; ja esat laimējis vai guvis labumu un ir jānomaksā nodokļi, ‒ nodokļu deklarēšanai un nomaksai nepieciešamo informāciju.

Dažus no iepriekšminētajiem datiem ģenerējam paši. Mainoties tādiem Jūsu personas datiem, kurus esat iesniedzis jebkurā no Privātuma politikā norādītajiem personas datu apstrādes nolūkiem, Jums ir nekavējoties jāziņo Mums par Jūsu personas datu izmaiņām, lai Mūsu apstrādātie Jūsu personas dati būti precīzi un pareizi.

Jūsu personas kodu apstrādāsim ar spēkā esošo likumdošanas aktu atļautu juridisko pamatojumu, parasti, lai pildītu ar Jums noslēgto līgumu par Pakalpojumiem.

PERSONAS DATU AVOTI

Ar likumīgu pamatojumu Jūsu personas datus saņemam:

 • tieši no Jums (kad iesniedzat savus datus pats vai pēc Mūsu lūguma, vai arī brīvprātīgi, izmantojot Pakalpojumus, apliecinot Jūsu identitāti, ziņojot par Vietnes un/vai Lietotnes kļūdām);
 • ģenerējot paši (piem., tehniskie Vietnes un/vai Lietotnes darbības dati Jūsu identifikācijai; Jūsu identitātes noteikšanas dati, kas ir izveidoti videoieraksta translācijas laikā, fiksējot sejas attēla un uzrādītā identitāti apliecinošā dokumenta sejas attēla atbilstību);
 • no Jūsu izvēlētā finanšu pakalpojumu sniedzēja (piem., komercbankas);
 • no citām Eiropas Savienībā reģistrētām personām, kuras sniedz Mums informācijas tehnoloģiju, identitātes pārbaudes/noteikšanas un/vai citus pakalpojumus;
 • no publiski pieejamiem avotiem (piem., zemesgrāmatas informatīvās sistēmas, kadastra informatīvās sistēmas, Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra, Lursoft datubāzes u.c. )
 • no visām kredītiestādēm un uzņēmumiem, kas sniedz finanšu pakalpojumus un darbojas ES teritorijā;
 • vācot publiski pieejamu negatīvo informāciju (piem., ziņas par normatīvo aktu pārkāpumiem), kas par Jums ir pieejama internetā, mērķtiecīgi meklējot;
 • no uzņēmumiem, kas uztur publiski pieejamus reģistrus un starptautiskas datubāzes (piem., no tādiem, kas uztur personas dokumentu derīguma, starptautisko finanšu sankciju sarakstus);
 • no personām, kas sniedz Jums pakalpojumus un ir noslēgušas ar Jums pakalpojumu sniegšanas līgumus, ja to pakalpojumi tiek sniegti vai pārvaldīti ar Vietnes un/vai Lietotnes starpniecību;
 • no citiem pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem vai trešajām personām, kas sniedz pakalpojumus (piem., no interneta pakalpojumu sniedzējiem, identitātes noteikšanas un KYC (pazīsti savu klientu) pakalpojumu sniedzējiem);
 • ar Jūsu piekrišanu arī no citām personām.

DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

Mūsu vārdā un uzdevumā Jūsu datus apstrādā tikai tie Mūsu darbinieki, kuri šim nolūkam ir mācīti un nodrošina datu drošību un konfidencialitāti, vai uzticami, pienācīgi instruēti un kontrolējami informācijas tehnoloģiju un citu Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamu pakalpojumu sniedzēji (Jūsu datu apstrādātāji), turklāt tikai tik lielā apjomā, cik tas ir nepieciešams pienācīgai Pakalpojumu sniegšanai.

Nepieciešamības gadījumā varam sadarboties ar pakalpojumu sniedzējiem gan Latvijā, gan citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas Zonas valstī, gan arī jebkurā citā pasaules valstī („trešajā valstī”). Ja Mūsu sadarbības partneris – pakalpojumu sniedzējs – ir reģistrēts trešajā valstī, kas nenodrošina atbilstošu Jūsu personas datu drošību, lietosim nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos personas datu aizsardzības līdzekļus (piem., līgumos ar šiem pakalpojumu sniedzējiem iekļausim personas datu aizsardzības noteikumus un/vai izmantosim citus datu pārsūtīšanas likumību un drošību nodrošinošus līdzekļus), lai Jūsu personas dati tiktu aizsargāti no nelikumīgas apstrādes tādās valstīs.

Visos gadījumos, nododot Jūsu personas datus citām personām, lietojam tehniskus un organizatoriskus drošības līdzekļus, kas nodrošina, ka Jūsu personas datu saņēmēji datus apstrādās tikai Privātuma politikā norādītajiem mērķiem un ievērojot saistošo normatīvo aktu prasības datu nodošanai. 

Nesniedzam Jūsu personas datus neatkarīgiem datu pārziņiem (saņēmējiem), kas nav piederīgi uzņēmumu grupai „City Service”, izņemot, ja tas ir nepieciešams Privātuma politikā norādīto mērķu sasniegšanai, piem.: 

 • tik lielā apjomā, cik tas ir nepieciešams Jūsu identitātes apstiprināšanai, Jums pieslēdzoties Vietnei un/vai Lietotnei, varam nodot Jūsu personas datus uzņēmumam, kas sniedz Mums identifikācijas pakalpojumus; 
 • tik, cik tas ir nepieciešams Pakalpojumu sniegšanai (piem, noslēgt un izpildīt darījumus Vietnē un/vai Lietotnē, izpildīt operāciju rīkojumus), nodosim Jūsu personas datus tiem Jūsu pakalpojumu sniedzējiem, vienalga kurā pasaules valstī reģistrētiem, kurus norādīsiet vai kuri piedalīsies Jūsu noslēgtā darījuma un pasūtīto Pakalpojumu izpildē (piem., remonta pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu iestādēm, transporta pakalpojumu sniedzējiem);
 • tik, cik tas ir nepieciešams Jūsu apkalpošanai pa tālruni un pierādījumu vākšanai Mūsu tiesību un likumīgo interešu aizstāvībai, pieeju konkrētiem Jūsu personas datiem sniegsim personām, kuras Mums sniedz drošības un juridiskos pakalpojumus;
 • tik, cik tas ir nepieciešams Pakalpojumu novērtēšanai, attīstībai un kvalitātes uzlabošanai, Vietnes un/vai Lietotnes kļūdu, darbības traucējumu un nepareizas darbības fiksēšanai, analīzei un novēršanai, nodosim Jūsu personas datus subjektiem, kas veic Vietnes un/vai Lietotnes tehnisko apkalpošanu; 
 • ja Mums būs tam likumīgs pamatojums, Jūsu personas datus varam nodot trešajām personām parādu piedziņas nolūkā u. c.

Varam nodot Jūsu personas datus citiem neatkarīgiem datu pārziņiem (saņēmējiem) arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vai saņemot Jūsu piekrišanu.

Ja saskaņā ar normatīvo aktu prasībām tas būs nepieciešams un ja tas nebūs pretrunā normatīvajiem aktiem vai nekaitēs normatīvo aktu aizsargāto interešu aizstāvībai, paziņosim Jums par Jūsu personas datu nodošanu citām personām.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PERIODS

Apstrādāsim Jūsu personas datus minimālo laikposmu, kas ir norādīts normatīvajos aktos vai ir nepieciešams Privātuma politikā norādīto mērķu sasniegšanai, bet pēc tam, ja Mums nebūs likumīga pamata turpmākai šādu datu apstrādei, tos droši un neatgriezeniski iznīcināsim. Konkrēto personas datu uzglabāšanas periodu izvēlamies atkarībā no personas datu veida un apstrādes mērķiem.

Parasti Jūsu personas datus apstrādājam visu laiku, kamēr vien izmantojat Pakalpojumus, un 2 (divus) gadus pēc Pakalpojumu izmantošanas beigšanas.

Mūsu sarakstes ar Jums datus par Pakalpojumu sniegšanas vai arī Vietnes un/vai Lietotnes lietošanas jautājumiem uzglabāsim visu laiku, kamēr vien lietojat Vietni un/vai Lietotni, un 2 (divus) gadus pēc Pakalpojumu izmantošanas beigšanas.

Jūsu personas datus, kas ir savākti Pakalpojumu novērtēšanas, izveidošanas, attīstīšanas un kvalitātes uzlabošanas nolūkos, uzglabāsim 2 (divus) gadus pēc attiecīgo datu iesniegšanas.

Mūsu tiesību un interešu aizsardzības nolūkos apstrādājam Jūsu personas datus, īstenojot un aizstāvot savas tiesības, kuras Mums piešķir līgums ar Jums, un apstrādāsim tos tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai Mēs izmantotu savas tiesības vai aizstāvētu pārkāptās tiesības vai intereses, vai arī tik ilgu laikposmu, kas ir nepieciešams, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktos procesuālos termiņus.

Ja apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu (piem., tiešā tirgvedība), apstrādāsim tos attiecīgajā piekrišanā (attiecīgajā Privātuma politikas nodaļā) paredzēto laikposmu. Ja normatīvajos aktos nav norādīts citādi, apstrādāsim Jūsu personas datu apstrādes dokumentus (piekrišanu, kuras esat devis, paziņojumu par datu apstrādi, ar kuriem esat iepazinies, pierādījumus), kamēr vien izmantojat pakalpojumus, un 1 (vienu) gadu pēc Pakalpojumu izmantošanas beigšanas (piem., līguma par Pakalpojumu sniegšanu pārtraukšanas) uzglabāsim tos, aktīvi neapstrādājot.

Jūsu veiktās darbības Vietnē un/vai Lietotnē tiek reģistrētas tehniskajos (un/vai sistēmas žurnāla) ierakstos brīdī, kad Vietne un/vai Lietotne tiek lejupielādēta, instalēta un izmantota gala ierīcē (vai mobilajā ierīcē), vai jebkurā citā brīdī, kad Vietnē un/vai Lietotnē tiek veiktas pienācīgi reģistrējamas darbības. Šie ieraksti par Jūsu veiktajām darbībām Vietnē un/vai Lietotnē tiek apstrādāti un uzglabāti tādēļ, ka tie ir nepieciešami, lai saglabātu pierādījumus darbībām, kurām ir juridiskas sekas (piem., Jūsu veikto operāciju apstiprinājumi, līguma noslēgšanu apstiprinoši ieraksti u. tml.). Ierakstu, kas sniedz pierādījumus par juridiskas sekas izraisošām darbībām, uzglabāšanas termiņa noteikšanai tiek piemērota tāda pati kārtība kā personas datiem (Jūsu darbībām), kuru pierādīšanai tie tiek uzglabāti.

Ja Mums nebūs likumīga pamata turpmākai Jūsu personas datu uzglabāšanai, tos droši iznīcināsim.

TIEŠĀ TIRGVEDĪBA

Pakalpojumu piedāvājumus (paziņojumus) iesniegsim tad, ja būsiet tam piekritis (atzīmējot atbilstošo lodziņu) Vietnes un/vai Lietotnes izmantošanas laikā vai vēlāk Vietnes un/vai Lietotnes iestatījumos, bet to darīsim normatīvo aktu atļautajos gadījumos un tad, ja Mums būs likumīgas intereses paziņot Jums par Pakalpojumiem, kā arī par Mūsu un Mūsu grupas uzņēmumu Pakalpojumiem, kas ir līdzīgi tiem, ko izmantojat.

Ja Vietnes un/vai Lietotnes izmantošanas laikā vai vēlāk, Vietnes un/vai Lietotnes iestatījumos atzīmējot lodziņu par tiešās tirgvedības (piedāvājumu) saņemšanu, piekrītat saņemt Mūsu un Mūsu grupas uzņēmumu piedāvājumus, uz šīs piekrišanas pamata un ievērojot tās nosacījumus, Mēs kā datu pārzinis varam sazināties ar Jums pa e-pastu, tālruni, nosūtot īsziņu vai ar tiešu paziņojumu Vietnē un/vai Lietotnē, lai piedāvātu Mūsu (un Mūsu grupas uzņēmumu) sniegtos pakalpojumus, vai uzzinātu Jūsu viedokli par tiem (tiešās tirgvedības nolūkos), kā arī apstrādāt no Jums saņemtos personas datus (tālruņa numuru, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, paziņojumu saņemšanas veidu (pa tālruni, ar īsziņu, e-pastu, Vietnē un/vai Lietotnē)).

Jums ir tiesības nepiekrist paziņojumu saņemšanai. Jebkurā brīdī varat atsaukt doto piekrišanu un tas neradīs Jums negatīvas sekas. To varat izdarīt Vietnes un/vai Lietotnes iestatījumos izvēloties paziņojumu saņemšanas izvēles anulēšanu (piem., noņemt ķeksīti). 

Ja nepiekritīsiet saņemt paziņojumus, Mums nebūs iespējas iesniegt Jums aktuālo informāciju.

Saņemot lūgumu atcelt doto piekrišanu tiešās tirgvedības paziņojumu saņemšanai, nekavējoties pārtrauksim Jūsu personas datu apstrādi, kas tika veikta, pamatojoties uz šo piekrišanu, taču piekrišanas atsaukšana neietekmēs tās datu apstrādes likumību, kas uz piekrišanas pamata tika veikta līdz piekrišanas atsaukšanai (līdz paziņojumam par piekrišanas atsaukšanu).

Lai Jūs varētu saņemt paziņojumus par Mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, vāksim un apstrādāsim Jūsu personas datus digitālā formātā ar līdzekļiem, kas nodrošina drošu apstrādi. Jūsu personas datus paziņojumu sūtīšanai saņemsim no Jums un šajā nolūkā tos nevienam neatklāsim.

Pamatojoties uz Jūsu piekrišanu saņemt paziņojumus par Mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, sūtīsim paziņojumus, kamēr vien izmantosiet Vietni un/vai Lietotni (līdz pārtrauksiet Pakalpojumu sniegšanas līgumu) vai līdz atsauksiet šo piekrišanu.

JŪSU TIESĪBAS

Attiecībā uz Jūsu personas datiem Jums ir šādas datu subjekta tiesības:

 • zināt par savu personas datu apstrādi;
 • iesniegt pieprasījumu iepazīties ar Mūsu apstrādātajiem Jūsu personas datiem un saņemt to kopiju;
 • pieprasīt veikt labojumus Jūsu personas datos;
 • pieprasīt dzēst Jūsu personas datus;
 • pieprasīt konkrētu Jūsu personas datu pārnešanu;
 • konkrētos normatīvo aktu noteiktajos gadījumos pieprasīt, lai tiktu ierobežota Jūsu personas datu apstrāde;
 • konkrētos normatīvo aktu noteiktajos gadījumos paziņot Mums, ka nepiekrītat, ka tiek veikta Jūsu personas datu apstrāde;
 • atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, ja tāda iepriekš ir dota;
 • ja attiecībā uz Jums pieņemam automatizētus lēmumus (piem., uz Jūsu personas datu pamata lēmumu nesniegt Pakalpojumus pieņem datorprogramma bez cilvēku dalības) vai profilējam Jūs (piem., ņemot vērā Pakalpojumu izmantošanu vai citas īpašības, iedalām Jūs kādā no Mūsu izveidotajām kategorijām), Jums ir tiesības paziņot Mums, ka nepiekrītat Mūsu lēmumam, kas ir pieņemts ar Mūsu automatizētajiem līdzekļiem, tostarp profilēšanas lēmumiem, un pieprasīt, lai šāda lēmuma pieņemšanā piedalītos cilvēks;
 • ja uzskatāt, ka pārkāpjam Jūsu kā datu subjekta tiesības, Jums ir tiesības normatīvo aktu noteiktajā kārtībā iesniegt sūdzību Datu valsts aizsardzības inspekcijai un/vai tiesā pieprasīt kaitējuma, kas ir radies nelikumīgas Jūsu datu apstrādes dēļ, atlīdzināšanu.

Jūsu tiesību īstenošanas kārtība:

 1.  Personas datu labošana (precizēšana, atjaunošana), dzēšana, izmantošanas ierobežošana tiek veikta pēc Jūsu pieprasījuma vai Mūsu ierosmes, īstenojot likumīgus (piem., iekšējās pārvaldības) mērķus. Visas citas Jūsu kā datu subjekta tiesības tiek īstenotas vienīgi pēc Jūsu pieprasījuma.
 2. Jūsu pieprasījumiem īstenot datu subjekta tiesības ir jāatbilst Privātuma politikas un normatīvo aktu prasībām. Ja tie neatbilst šīm prasībām, tie var tikt uzskatīti par nepamatotiem un netikt pildīti. Izpildīsim tikai pamatotus pieprasījumus, kas ir iesniegti bez ļaunprātīgas tiesību izmantošanas un tikai tad, kad būsim pārliecinājušies par pieprasījumu iesniegušās personas (un tās pārstāvja) identitāti un tiesībām iesniegt pieprasījumu.
 3. Jūsu pieprasījumus īstenot Jūsu tiesības izpildām tikai tad, kad esam saņēmuši brīvas formas rakstveidā iesniegtu prasību par konkrētu tiesību (vai vairāku tiesību) īstenošanu. Prasība ir jāiesniedz ar skaidri salasāmām rakstzīmēm, lūgums nelietot necenzētus vārdus, lamuvārdus, aizvainojošus vai nievājošus formulējumus, lūgumā ir skaidri un konkrēti jānorāda, kuras tiesības (viena vai vairākas) ir jāīsteno. Prasība par datu subjekta tiesību īstenošanu Mums ir jāiesniedz pa e-pastu, vai personiski, ierodoties Mūsu birojā (Ganību dambis 24A – 52, Rīga, LV-1005), vai arī pa pastu, nosūtot uz Mūsu biroja adresi.
 4. Prasībai ir jābūt apstiprinātai ar Jūsu pašrocīgu parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu. Prasību un to pavadošos dokumentus, ja tie ir nepieciešami saskaņā ar turpmāk aprakstīto Jūsu vai Jūsu pārstāvja identitātes noteikšanas kārtību, parasti  iesniedz datorlasāmā formātā, pietiekami skaidru un salasāmu (piem., PDF dokuments).
 5. Lai noteiktu identitāti un precizētu prasību, varam lūgt Jums iesniegt papildu ziņas.
 6. Jūsu lūgumu iesniegušā datu subjekta (un viņa pārstāvja) identitāti noteiksim saskaņā ar prasībai pievienoto(-ajām) notariāli apstiprināto(-ajām) personas identitātes dokumenta(-u) kopiju(-ām) vai arī Jūsu drošu elektronisko parakstu. Ja prasību par datu subjekta tiesību īstenošanu iesniedz Jūsu pārstāvis uz likuma vai pilnvaras pamata, kopā ar prasību ir jāiesniedz dokumenta, kas pienācīgi apstiprina pārstāvniecības tiesības (piem., civilstāvokļa akta), vai pilnvaras notariāli apstiprināta kopija. Ja prasība nebūs parakstīta (arī ar elektronisko parakstu) un (vai) prasībai nebūs pievienota(-as) nepieciešamā(-o) dokumenta(-u) kopija(-s), uzskatīsim, ka Jūsu prasība nav pamatota un tā netiks izpildīta. Prasību un kopā ar prasību iesniegtos dokumentus uzglabāsim prasības izpildes laikā un 3 (trīs) gadus pēc prasības izpildes, bet pēc tam droši iznīcināsim.
 7. Prasības ir jāizpilda vai jāatsakās to darīt (norādot motīvus) 30 kalendāro dienu laikā kopš Privātuma politikas un normatīvo aktu prasībām atbilstošas prasības iesniegšanas dienas. Šis termiņš var tikt pagarināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un gadījumos (piem., ja prasība ir saistīta ar lielu personas datu apjomu), iepriekš par to paziņojot Datu subjektam. Atbildi sniegsim Jums tādā pašā veidā, kā iesniedzāt prasību.
 8. Parasti 1 (vienu) reizi kalendārajā gadā izpildīsim Jūsu prasību bez maksas. Ja Jūsu prasība tiks iesniegta, ļaunprātīgi izmantojot tiesības, vai atkārtoti tiks iesniegta analoģiska satura prasība, pirms būs pagājis 1 (viens) kalendārais gads no iepriekšējās analoģiskās prasības izpildes (vai pamatota atteikuma izpildīt šādu prasību) dienas, īpaši, ja šajā laikposmā netikām veikuši būtiskas personas datu apstrādes izmaiņas, drīkstēsim pieprasīt Jums kompensēt prasības izpildes izmaksas, vai arī drīkstēsim uzskatīt tādu prasību par nepamatotu un to nepildīt. Tāpat prasību drīkst uzskatīt par nepamatotu un to nepildīt: ja tajā nebūs norādīts, tieši kādas tiesības vēlaties īstenot; tajā nebūs sniegta informācija, kas prasībai ir nepieciešama saskaņā ar Privātuma politiku vai normatīvajiem aktiem; prasības nepamatotība ir skaidri redzama citā veidā; prasība ir iesniegta, ļaunprātīgi izmantojot tiesības; neapstrādājam Jūsu personas datus; kopā ar prasību nav iesniegti (vai ir iesniegti neatbilstoši) Jūsu (vai Jūsu pārstāvja) identifikācijas dokumenti; prasību iesniegusī persona nav atbilstoši pilnvarota vai tai nav tiesību iesniegt prasību; normatīvie akti neparedz prasības apmierināšanas iespēju. Izpildot Jūsu prasības, neizpaudīsim informāciju, kas ir Mūsu komercnoslēpums, un citus datus, kurus normatīvie akti atļauj neizsniegt datu subjektam.

Tiesības zināt par personas datu apstrādi īstenojam, sniedzot informāciju Privātuma politikā, informatīvajos paziņojumos Vietnē un/vai Lietotnē un pa citiem kanāliem.

Īstenojot tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, varat saņemt apstiprinājumu, ka apstrādājam Jūsu personas datus; informāciju par to, kādas Jūsu personas datu kategorijas apstrādājam, no kādiem avotiem tos vācam, kādā nolūkā tos apstrādājam, kādām saņēmēju kategorijām tos nododam, kāds ir šādu datu uzglabāšanas ilgums; informāciju par automātisko lēmumu pieņemšanu vai Jūsu profilēšanu (ja tāda tiek veikta); informāciju par personas datu pārsūtīšanu ārpus Eiropas Ekonomikas zonas robežām (ja tas tiek darīts). Ja lūgsiet, izsniegsim personas datu kopiju Mūsu izvēlētā atbilstošā formātā un datu nesējā.

Ja konstatējat, ka apstrādājam nepatiesus, nepilnīgus vai neprecīzus Jūsu personas datus, varat pieprasīt, lai šie personas dati tiktu laboti vai dzēsti. Kad būsim saņēmuši prasību labot personas datus, pārtrauksim šādu datu aktīvo apstrādi, izņemot uzglabāšanu, pārbaudīsim personas datu precizitāti un, ja nepieciešams, izlabojuši nepatiesus, nepilnīgus, neprecīzus datus, atsāksim izlaboto personas datu apstrādi.

Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos varat pieprasīt, lai tiktu ierobežota Jūsu personas datu apstrāde. Tādā gadījumā prasībā Jums ir jānorāda ierobežošanas pamatojums, datu, kuru apstrāde ir jāierobežo, apjoms un pieprasīto ierobežojumu piemērošanas periods. Ja tiek konstatēta personas datu apstrādes ierobežošanas pamatotība, nodalīsim personas datus ar ierobežotu apstrādi no citiem personas datiem un pārtrauksim to apstrādi, izņemot uzglabāšanu, un, ja tas ir jādara, paziņosim par to Jums. Personas datus ar ierobežotu apstrādi drīkstēsim apstrādāt tikai normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un gadījumos. Ierobežojot noteiktu Jūsu personas datu apstrādi, var izveidoties apstākļi, kad pilnībā vai daļēji nav iespējams nodrošināt Vietnes un/vai Lietotnes funkcijas vai Pakalpojumu sniegšanu.

Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā īstenosim Jūsu tiesības dzēst visus vai daļu (izņemot tos, kuru apstrādi normatīvie akti nosaka turpināt) Mūsu apstrādāto Jūsu personas datu (tiesības tikt aizmirstam). Saņēmuši tādu pieprasījumu, datus, kuru dzēšana tiek pieprasīta (tik lielā mērā, cik tas nebūs pretrunā pienākumiem, ko Mums nosaka normatīvie akti), droši un neatgriezeniski izdzēsīsim un, ja tas ir iespējams, informēsim Mums zināmos šādu personas datu saņēmējus par Jūsu prasību. Ja Mums nebūs saprātīgu tehnisku iespēju vienlaikus izdzēst visu Jūsu personas datu kopijas no visām informācijas sistēmām vai rezerves kopijām, paziņosim Jums, kad dati varētu tikt pilnībā izdzēsti no Mūsu sistēmām.

Īstenojot tiesības uz personas datu pārnesamību (saņemt tos parastā, datorlasāmā un interaktīvā formātā vai pieprasīt tos nodot citam pārzinim), prasībā papildus vajadzētu norādīt: vai vēlaties personas datus saņemt pats vai arī pieprasāt, lai tos tieši nododam citam Jūsu personas datu pārzinim (šajā gadījumā vajadzētu precīzi norādīt arī šo datu saņēmēju, saņēmēja informācijas sistēmu, uz kuru pieprasāt pārsūtīt datus, vēlamo datu pārnešanas veidu), kā arī ir jānorāda dati, kas ir jāpārnes (to apjoms), un datu pārnešanas mērķis. Prasība pārnest personas datus var tikt izteikta tikai attiecībā uz ierobežotu datu kategoriju: t. i., tikai uz tiem personas datiem, kas tiek apstrādāti ar automatizētiem paņēmieniem, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu vai līguma izpildi, un kurus Jūs pats Mums tieši esat iesniedzis vai kurus esam tieši fiksējuši (neizmantojot īpašu algoritmu), Jums izmantojot Pakalpojumus.

Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz likumīgajām interesēm (piem., Jūsu personas datu apstrāde tiešās tirgvedības nolūkos, Pakalpojumu, tirgus tendenču analīzei; Jūsu personas datu nodošana Eiropas Savienībā vai trešajā valstī reģistrētai kredītiestādei vai saņemšana no tās maksātspējas novērtēšanas, aizdomīgu finanšu operāciju un darījumu izpētei, lai nepieļautu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu) vai sabiedrības interešu aizstāvībai, pamatojoties uz Jūsu personas datiem tiek veikta profilēšana vai pieņemti automatizēti lēmumi (ja tas tiek darīts), Jums ir tiesības nepiekrist šādai Jūsu personas datu apstrādei. Ja nepiekrītat, Jums tas ir jāpaziņo Mums Privātuma politikā minētajā kārtībā. Tādā gadījumā pārtrauksim attiecīgo personas datu apstrādi, ja vien nebūs likumīgu un pamatotu iemeslu Jūsu personas datu apstrādes turpināšanai.

Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt iepriekš dotu piekrišanu (piem., Vietnes un/vai Lietotnes iestatījumu izvēlnēs izdzēšot atzīmētos lodziņus vai iesniedzot iepriekšminēto prasību). Saņēmuši ziņu par dotās piekrišanas atsaukšanu, nekavējoties pārtrauksim personas datu apstrādi uz piekrišanas pamata, taču piekrišanas atsaukšana neietekmēs tās datu apstrādes likumību, kas uz piekrišanas pamata tika veikta līdz piekrišanas atsaukšanai.

STATISTIKAS INFORMĀCIJAS APSTRĀDE UN SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Lai nodrošinātu Jums pienācīgu iespēju izmantot Vietni, Lietotni un Pakalpojumus, izmantojam Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās tehnoloģijas lietotāju tehnisko ierīču datu, atrašanās vietas, Vietnē un/vai Lietotnē veikto tehnisko darbību u. c. apstrādei. Lietojot šo tehnoloģiju, netiks vākti un apstrādāti tādi dati, pēc kuriem būtu iespējams tieši identificēt Jūs vai izdalīt no personu grupas. Tehnoloģijas ir nepieciešamas pienācīgai Pakalpojumu sniegšanai, tādēļ tās tiks izmantotas, kamēr vien lietosiet Vietni un/vai Lietotni. Tehnoloģiskos risinājumus šim nolūkam sniedz uzticami šādu pakalpojumu sniedzēji, kuru palīdzību izmantojam (piem., „Google Inc.”).

Sīkdatnes (angļu val. – „cookie”) – tie ir datu nesēji, kas saglabā informāciju Jūsu ierīcē. Izmantojot Vietni, Jūsu ierīcē var tikt saglabātas sesijas sīkdatnes, kas identificē sesiju un lietotāja tehniskos datus.

Vairāk informācijas par sīkdatnēm ir pieejams www.AllAboutCookies.org. Sīkdatnes kontrolējat Jūs, tādēļ jebkurā laikā varat no tām atteikties vai tās iznīcināt (izdzēst, izmest), rediģējot Vietnei piemērojamās atļaujas savā gala ierīcē, tīrot starpliktuvi vai pārinstalējot gala ierīci.

Izmantojot Lietotni, Jūsu ierīcē tiek ierakstītas Lietotnes datnes un tās darbībai nepieciešamās datnes.

„Atvērt sīkfailu rīku“

DATU DROŠĪBA

Lietojam atbilstošus drošības līdzekļus (tostarp, bet neaprobežojoties ar to, datu šifrēšanu, pārnešanas kanālu un tīkla aizsardzību, pieejas tiesību pārvaldību), lai aizsargātu Mūsu apstrādājamos Jūsu personas datus no neatļautas piekļuves, izmaiņām, atklāšanas, iznīcināšanas un cita veida nelikumīgas apstrādes. Ja, neņemot vērā izmantotos drošības līdzekļus, notiktu personas datu drošības pārkāpums, kas varētu ļoti negatīvi ietekmēt Jūsu tiesības, nekavējoties informēsim Jūs. Tāpat arī rūpīgi ievērosim visus likumdošanas aktos noteiktos pienākumus ziņot par personas datu drošības pārkāpumiem.

KONTAKTINFORMĀCIJA

 Ja Jums rodas jautājumi par Privātuma politiku vai Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam vērsties pie Mums izmantojot norādīto kontaktinformāciju: [email protected], vai zvanot:  22 124 444

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem varam grozīt Privātuma politiku vai tās daļu. Šādi grozījumi stājas spēkā, publicējot atjaunoto Privātuma politiku Vietnē un/vai Lietotnē.

Lūdzam regulāri sekot tam un iepazīties ar jaunāko Privātuma politikas versiju. Plānojot būtiskus Privātuma politikas grozījumus, iepriekš paziņosim Jums par to ar Vietnē un/vai Lietotnē publicētu paziņojumu vai citā veidā.

Ja nepiekrītat veiktajiem Privātuma politikas grozījumiem, Jums nav tiesību izmantot Vietni, Lietotni un/vai Pakalpojumus.

Privātuma politika tiek izklāstīta latviešu valodā.