Lietošanas noteikumi

Spēkā kopš 07.03.2022

Šīs vietnes/lietotnes lietošanas noteikumi (turpmāk – „Noteikumi”) attiecas uz pieslēgšanos „BonoDomo” tīmekļvietnei, mobilajai vietnei, kā arī „BonoDomo” mobilajai lietotnei, tajā sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem, saturam vai funkcijām (turpmāk viss kopā – „Vietne”).

SIA „BonoDomo”, reģ. Nr.  40203179040, adrese Ganību dambis 24A – 52, Rīga, LV-1005, atkarībā no konteksta – „Uzņēmums” vai „Mēs” (attiecīgajā locījumā), izveidoja, pārvalda un administrē Vietni. Uzņēmums pieder uzņēmumu grupai „City Service”.

Pieslēdzoties Vietnei, izveidojot tajā kontu vai to lietojot, apstiprināt, ka esat izlasījis šos Noteikumus un piekrītat tiem, un noslēdzat ar Uzņēmumu līgumu, kas nosaka juridiskas saistības.

Vietnes pamatmērķis un funkcijas ir palīdzēt Jums izmantot Uzņēmuma (un citu uzņēmumu grupas „City Service” uzņēmumu) sniegtos Jūsu mājokļa pārvaldīšanas un koplietošanas īpašumu tehniskās apsaimniekošanas pakalpojumus; citus ar mājokli saistītus pakalpojumus, tostarp mājokļa remonta, apsaimniekošanas, apkārtnes un kopīpašuma uzkopšanas, komunālos un tiem līdzīgus pakalpojumus, mājokļa pirkšanas un pārdošanas, īslaicīgas un ilglaicīgas īres, apakšīres, novērtēšanas, kā arī starpniecības pakalpojumus, izvēloties Jums pieņemamus trešās puses sniegtos šāda veida pakalpojumus; finanšu pakalpojumus, tostarp maksājumu iniciēšanu un savākšanu, patēriņa kredītu un citus aizdevumus, nomu ar izpirkuma tiesībām, līzingu, nomaksas pirkumu apdrošināšanu, finanšu starpniecību un bankas pakalpojumus, kā arī starpniecību, izvēloties Jums pieņemamus trešās puses sniegtos šāda veida pakalpojumus; kā arī citus ar iepriekšminētajiem pakalpojumiem saistītus pakalpojumus, kas ir norādīti Vietnes (vai Lietotnes) sadaļā „Mūsu pakalpojumi” (turpmāk viss kopā – „BonoDomo Pakalpojumi”).

Ja nevēlaties vai nevarat uzņemties šo Noteikumu noteiktās saistības, lūdzam Jūs nepieslēgties Vietnei un/vai to nelietot.

Vietnes lietošana

Vietni drīkst lietot personas, kuras ir sasniegušas vismaz 16 gadu vecumu. Nedrīkstat pieslēgties Vietnei un to izmantot, ja esat mūsu uzņēmējdarbības konkurents, ja Jums ir aizliegta pieslēgšanās Vietnei, ja Jūsu konts jebkādu iemeslu dēļ iepriekš ir ticis slēgts, vai arī ja Jums jebkādu iemeslu dēļ nav atļauts izmantot „BonoDomo” Pakalpojumus.

Piešķiram Jums tiesības lietot Vietni, ievērojot šajos Noteikumos minētos ierobežojumus. Mums ir tiesības jebkurā brīdī un jebkāda iemesla dēļ uz laiku vai vispār atteikties sniegt Jums Vietnes un/vai „BonoDomo” pakalpojumus.

Vietnē jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma var tikt veikti grozījumi, tā var tikt atjaunota, tās darbība var tikt traucēta vai apturēta. Uzņēmums neuzņemas atbildību par Jūsu zaudējumiem vai citām negatīvām sekām, kas Jums tādēļ būs radušās.

Ja instalējat Vietni un esat apņēmies to izmantot uzņēmējdarbības mērķiem, Jums ir jābūt piešķirtām tiesībām rīkoties, izmantot „BonoDomo” pakalpojumus un veikt maksājumus attiecīgā uzņēmēja vārdā, tāpat arī jāpiekrīt šiem Noteikumiem attiecīgā uzņēmēja vārdā.

Lai Jūs varētu izmantot Vietnes funkcijas, Jums ir jāizveido konts un jāsniedz informācija par sevi, tostarp personas un maksājuma dati (ja tiks izmantoti), tostarp maksāšanas instrumenta (piem., maksājumu kartes) dati (ja tiks izmantoti). Jūs esat atbildīgs par paroles, ar kuru pieslēdzas Jūsu kontam, drošību un konfidencialitāti. Jūs esat arī atbildīgs par visām darbībām un notikumiem saistībā ar Jūsu kontu, kā arī par Jūsu informācijas patiesumu. Jums ir pienākums nekavējoties ziņot Mums par jebkādu neatļautu vai nelikumīgu Jūsu konta izmantošanu.

Jums ir pienākums sniegt tikai patiesu, izsmeļošu un precīzu informāciju par sevi. Stingri aizliegts reģistrēt kontu, uzdodoties par citu personu, izveidot kontu citai personai vai lietot citas personas kontu, norādīt elektroniskā pasta adresi, kas nav Jūsu, vai izveidot vienu kopīgu kontu vairākiem lietotājiem. Jūsu identitātes noteikšanai varam lūgt iesniegt maksājuma datus un izmantot tos identitātes pārbaudei. Sīkāk par to, kā apstrādājam Jūsu personas datus, lūdzu, lasiet Mūsu Privātuma politikā.

Izveidojot kontu, piekrītat saņemt mūsu sūtītās ziņas. Piemēram, varat saņemt paziņojumus saistībā ar tuvojošos apkures sezonas sākumu, paziņojumus par remontdarbiem vai komunālo pakalpojumu traucējumiem Jūsu mājā, mājokļa uzkopšanas un citu pakalpojumu piedāvājumu, reklāmas informāciju, atsauksmes vai cita veida ziņas. Varam sūtīt Jums arī citus informatīvos paziņojumus. Ja nevēlēsieties saņemt reklāmas informāciju, jebkurā laikā varēsiet no tās atteikties.

Maksājumi un norēķināšanās

Vietnes funkcijās atkarībā no Jūsu izvēlētā pakalpojumu līmeņa un Jūsu izvēlnēm ir iekļauta samaksa par Pakalpojumiem un var tikt iekļauti periodiski maksājumi vai automātiski bilances (papildināšanas) maksājumi (ja tiek piemēroti). Pakalpojumu līmeni, maksājuma tipu un maksājuma veidu izvēlaties pats, reģistrējot Vietnē kontu vai arī vēlāk varat tos jebkurā brīdī mainīt Vietnes izvēlnēs.

Jums jāapstiprina, ka Jums ir likumīgas tiesības lietot maksāšanas līdzekli (maksājumu karti vai citu līdzekli), kuru esat reģistrējis Vietnē, un ka šajā maksāšanas līdzeklī ir pietiekami daudz līdzekļu, lai samaksātu par Pakalpojumiem. Vietnē reģistrētajam maksājumu kontam vai maksāšanas līdzeklim ir jāļauj veikt automātiskus maksājumus no maksājumu kontiem, kas ar to ir saistīti.

Samaksa par Pakalpojumiem tiek aprēķināta saskaņā ar rēķiniem, kas Jums ir izsniegti Vietnē.

Beidzoties izvēlētajam laikposmam (vai kalendārajam mēnesim, ja nav izvēlēts cits laikposms), izveidosim un izsniegsim Jums faktūrrēķinu. Saņemot faktūrrēķinu, Jums ir jāpārbauda, vai faktūrrēķinā norādītie dati ir precīzi un patiesi. Jebkuras pretenzijas saistībā ar faktūrrēķinos sniegto informāciju, ja tās ir saņemtas pēc rēķina samaksas termiņa, var netikt pieņemtas, bet faktūrrēķins tiks uzskatīts par saskaņotu ar Jums.

Ja nevarējāt izmantot Pakalpojumus tā, kā cerējāt, vai arī pamanījāt kādas nepilnības vai kļūdas, lūdzam sazinieties ar Mums, izmantojot „BonoDomo” Vietnē norādīto tālruņa numuru, e-pasta adresi vai pieteikuma formu.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt izmantot Vietni un „BonoDomo” Pakalpojumus, kā arī slēgt Vietnes kontu.

Jūsu informācija Vietnē

Jūs personas dati, Jūsu maksājuma un kontaktinformācija, kā arī jebkura cita informācija, kas tiek sniegta Vietnē, tostarp maksāšanas līdzekļi, saziņa ar Mums, tāpat arī cita informācija, kuru sniedzat/sniedzāt savā Vietnes kontā, tiek uzskatīta par Jūsu Vietnes informāciju. Jūs uzņematies visu atbildību saistībā ar Jūsu Vietnes informāciju, tostarp tās pareizību, atbilstību patiesībai, precizitāti vai tās atklāšanu citām personām.

Jūs apstiprināt, ka Jums ir tiesības vai arī nepieciešamās atļaujas izmantot Jūsu Vietnes informāciju.

Jums var iestāties kriminālā, administratīvā un civiltiesiskā atbildība, ja Jūsu Vietnes informācijā ir iesniegta melīga informācija; maldinoša informācija vai patiesa informācija, kas ir sniegta, uzdodoties par citu personu; informācija, kas pārkāpj jebkādas trešo pušu tiesības, tostarp tiesības uz privātumu vai jebkuras citas tiesības; informācija, kas ir nelikumīga, tostarp, bet neaprobežojoties ar to, neīsta vai svešas personas identitāte, nelikumīgi maksāšanas līdzekļi un cita informācija, kas pārkāpj jebkādus likumus vai normatīvos aktus.

Apstrādājam Jūsu Vietnes informāciju Pakalpojumu sniegšanas un arī citiem mērķiem, kas ir minēti Privātuma politikā.

Tiesības uz Vietni

Mums pieder ekskluzīvas intelektuālās īpašumtiesības uz Vietni, tostarp, bet neaprobežojoties ar to, uz Vietnes dizainu un tajā sniegto informāciju, vizuālajām saskarnēm, interaktīvajām norādēm, grafiku, dizainu, kompilācijām, programmatūras kodu, produktiem, programmatūras risinājumiem un visiem citiem Vietnes elementiem un komponentiem, izņemot Jūsu personas datus un trešo pušu saturu.

Mums pieder arī prečzīmes, pakalpojumu zīmes, preču nosaukumi un citas intelektuālās un īpašumtiesības saistībā ar Vietni pasaules mērogā, aizsargātas ar autortiesību, prečzīmju un patentu likumiem un visām citām piemērojamajām intelektuālā īpašuma tiesībām.

Jūs nedrīkstat mainīt, reproducēt, izplatīt, izgatavot atvasinātus darbus vai pārveidojumus, publiski prezentēt vai arī jebkādā citā veidā ekspluatēt nevienu Vietnes elementu vai tā daļu.

Drīkstam publiski izplatīt reklāmu un citu ar Jūsu Vietnes lietošanu saistītu informāciju (tostarp anonimizētus personas datus). Par šādu reklāmu Jums nepienākas kompensācija vai atlīdzība. Varam mainīt tādas reklāmas līdzekļus, veidus un apjomus bez Jūsu ziņas un atsevišķa paziņojuma.

Ierobežojumi

Aicinām Jūs informēt Mūs par iespējamiem šo Noteikumu pārkāpumiem, ko ir izdarījuši citi Vietnes lietotāji, un šādu pārkāpumu gadījumos paturam tiesības pēc saviem ieskatiem piemērot attiecīgas darbības.

Izmantojot Vietni, piekrītat neveikt, nemudināt citas personas un nepalīdzēt tām veikt zemāk minētās darbības:

• pārkāpt vispārcilvēciskās ētikas un morāles normas, labus tikumus, apzinīgas uzvedības normas, piemēram, sniedzot melīgu vai nepatiesu informāciju, izmantojot nelikumīgus maksāšanas līdzekļus;

• pārkāpt trešo pušu tiesības, tostarp tiesības uz konfidencialitāti, personas datu vai citas ekskluzīvās tiesības;

• manipulācijas Vietnes vai Uzņēmuma vārdā, vai arī ar pakalpojumiem vai produktiem;

• pārkāpt spēkā esošos likumdošanas aktus.

Jūs arī piekrītat nepalīdzēt citām personām:

• pārkāpt šos Noteikumus;

• mainīt, pielāgot, piesavināties, reproducēt, izplatīt, tulkot, radīt pārveidojumus vai atvasinātus produktus, tos publiski izplatīt, publicēt, pārdot, ar tiem tirgoties vai jebkādā citā veidā ekspluatēt Vietni;

• izmantot jebkāda veida robotu, automātisku programmu vai algoritmu, procesu vai instrumentu, lai pieslēgtos vai lietotu Vietni;

• mainīt jebkuru Vietnes konstrukciju, funkciju vai to daļu;

• noņemt vai mainīt jebkuru norādi par ekskluzīvām tiesībām, prečzīmi vai citu īpašumtiesības apzīmējošu zīmi vai paziņojumu, kas ir redzams jebkurā Vietnes daļā;

• ierakstīt, reproducēt vai vākt informāciju par citiem Vietnes lietotājiem;

• veikt jebkādas darbības, kas, pēc Mūsu vērtējuma, var nepiemēroti vai nesamērīgi lielā mērā noslogot Uzņēmuma tehnoloģisko infrastruktūru vai citādi apgrūtināt Vietnes lietošanu;

• mēģināt nelikumīgi pieslēgties Vietnei, lietotāju kontiem, datorsistēmām vai tīkliem, nelikumīgi ielaužoties sistēmā, „uzlaužot”, uzminot paroles vai arī ar citiem līdzekļiem;

• izmantot jebkādu ierīci vai programmatūras risinājumu, kas traucē Vietnes darbību vai citādi var ietekmēt tās pienācīgu darbību;

• noņemt, apiet, atslēgt, bojāt vai citādi iejaukties Vietnes informācijas drošības risinājumos vai līdzekļos, kas aizsargā Vietni vai neļauj to izmantot neatļauti, kopēt, vai nosaka Vietne lietošanas ierobežojumus.

Jūs arī piekrītat ar savām darbībām nepārkāpt likumdošanas aktu prasības un neveikt iepriekšminētās darbības, pat ja tās atļauj saistošie likumdošanas akti, bez iepriekšēja rakstveida paziņojuma iesniegšanas Mums, kas Jums ir jāiesniedz 30 dienas iepriekš, kopā ar jebkādu informāciju, kuras iesniegšanu varam pamatoti lūgt, lai varētu veikt attiecīgos pasākumus vai atrisināt situāciju pēc Mūsu ieskatiem.

Piekrišana Noteikumiem

Atverot, pieslēdzoties, pārlūkojot un/vai jebkādā veidā izmantojot „BonoDomo”, katru reizi piekrītat un apstiprināt, ka esat izlasījis un iepazinies ar šiem Noteikumiem un apņematies tos ievērot.

Privātuma politika

Jūsu personas datu apstrādes noteikumi ir noteikti atsevišķā „BonoDomo” Privātuma politikā.

Atbildība

Nekādos apstākļos neatbildam par nepārvaramas varas (force majeure) vai līdzīgu apstākļu sekām, kuras nav iespējams saprātīgā veidā nedz ietekmēt, nedz paredzēt.

Jūs piekrītat pasargāt Mūs no pretenzijām vai prasībām un neizvirzīt Mums pretenzijas vai prasības pretenziju vai prasību dēļ, kuras Jums ir izteikušas trešās puses un kuras ir radušās vai ir saistītas ar (i) Jūsu pieslēgšanos Vietnei vai tās lietošanu, (ii) šo Noteikumu pārkāpumu, (iii) jebkuru pakalpojumu, ko esat iegādājies vai saņēmis ar Vietnes starpniecību (izņemot „BonoDomo” Pakalpojumus), vai arī (iv) Jūsu vai trešās puses tiesību vai likumu pārkāpumiem, kas ir izdarīti, izmantojot Jūsu Vietnes kontu. Minētajos gadījumos apņematies pasargāt Mūs no tā un personiski uzņemties ar to saistītos, tostarp tiesas un juridisko pakalpojumu (advokātu), izdevumus, kaitējuma atlīdzināšanas summas u.tml. un piekrītat sadarboties ar Mums, kad aizstāvamies pret šādām prasībām.

Lūdzam īpaši rūpīgi izlasīt šo nodaļu, jo tā ierobežo Mūsu atbildību (ierobežojumi ir spēkā attiecīgo tiesību un likumu robežās).

• Jūs izmantojat Vietni pēc saviem ieskatiem un uz savu atbildību. Negarantējam un nenodrošinām Vietnes kvalitāti, precizitāti vai ticamību, drošību un informācijas drošumu vai arī tās funkcionalitāti. Attiecīgi neesam atbildīgi par kaitējumu vai zaudējumiem, kas Jums šī iemesla dēļ var rasties.

• Nesniedzam jebkādas tiešas vai netiešas garantijas, tostarp garantijas par produktiem un pakalpojumiem, kas ir saistīti ar Vietni vai ir pieejami ar Vietnes starpniecību.

• Jūsu vienīgās ekskluzīvās tiesības saistībā ar Vietni, Vietnē sniegtajiem pakalpojumiem un citiem kaitējumiem, ir Jūsu tiesības neizmantot Vietni, kā arī tiesības slēgt (dzēst) savu kontu Vietnē.

• Mūsu maksimālā atbildība naudas izteiksmē Jūsu ciestā kaitējuma vai jebkādu izdevumu dēļ saistībā ar Vietni nepārsniegs 50 (piecdesmit) eiro. Nekādā gadījumā neatbildam par netiešiem, ar sodiem saistītiem vai nejaušiem zaudējumiem, negūtiem ienākumiem, saimnieciskās darbības apturēšanu, emocionāliem kaitējumiem, kaitējumiem veselībai, vai arī jebkāda veida datu un informācijas pazaudēšanu.

Piemērojamie likumdošanas akti un strīdu izšķiršana

Šiem Noteikumiem, kā arī jebkādu strīdu, nesaskaņu, pretenziju izšķiršanai un prasībām starp Jums un Mums tiks piemēroti Latvijas Republikas likumdošanas akti.

Visi strīdi un nesaskaņas ir jāizšķir sarunas veidā. Ja strīdus vai nesaskaņas neizdodas atrisināt sarunas veidā 30 (trīsdesmit) dienās, šāds strīds vai nesaskaņas tiks izšķirtas  Latvijas Republikas tiesās.

Vietnes lietošanas pārtraukšana

Varat pārtraukt Vietnes izmantošanu, jebkurā brīdī slēdzot (dzēšot) savu kontu, pārstājot lietot Vietni, vai arī paziņojot Mums par to.

Varam slēgt Jūsu kontu, ierobežot Jūsu iespējas izmantot konkrētas Vietnes sadaļas un/vai aizliegt Jums pieslēgties Vietnei jebkura iemesla dēļ vai arī bez iemesla, kā arī bez atsevišķa paziņojuma un neuzņemoties par to atbildību.

Jebkurā pārtraukšanas gadījumā, neatkarīgi no tā, vai tas ir Mūsu vai Jūsu ierosināts, šie Noteikumi paliek spēkā pilnā apjomā visām darbībām, kas Vietnē tika veiktas pirms tās lietošanas pārtraukšanas.

Pārējie noteikumi

Šie Noteikumi var tikt grozīti vai atjaunoti pēc Mūsu ieskatiem jebkurā laikā un bez jebkāda iemesla, kā arī bez atsevišķa paziņojuma un neuzņemoties atbildību. Mums ir arī tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā jebkuru iemeslu dēļ vai bez jebkāda iemesla, kā arī bez atsevišķa paziņojuma un neuzņemoties atbildību, mainīt, atjaunot vai pārtraukt Vietnes darbību.

Lūdzam regulāri vai saņemot ar to saistītu paziņojumu, pārliecināties, ka esat iepazinies vai, ja nepieciešams, iepazīstieties ar Noteikumu aktuālo versiju. Par būtiskiem Noteikumu grozījumiem vai to atjaunošanu varam Jūs informēt, nosūtot paziņojumu Vietnē vai pa e-pastu. Nedrīkstat instalēt un turpināt izmantot Vietni, ja nepiekrītat Noteikumu grozījumiem.